2.03.2008

Zaimki

Najprej klikni semkaj. Odprla se ti bos stran-i, ki smo jih delali v naši računalnici!

Prejšnji teden smo spoznavali zaimke, samostalniške in pridevniške. Celo dve šolski uri smo bili, kjer so moji učenci z velikim veseljem reševali t.i. (tako imenovane) interaktivne vaje, ki jih je naredila Damjana Vidmar. Zanimive so tudi tele naloge: http://www.ostrzic.si/povratnosvojilnizaimki/ :)

Samostalniški zaimki

Samostalniški zaimek (substantivni pronomen) zamenjuje samostalnik oziroma samostalniško besedo. Izjemi sta samostalniška zaimka za 1. in 2. osebo (jaz, ti); ta dva imenujeta govorečega in ogovorjenega.
a) osebni zaimek (jàz: naglasna oblika/ v rodilniku, dajalniku in tožilniku vseh števil imajo osebni zaimki tudi naslonske oblike: mêne-me, mêni-mi, mêne-me; v tožilniku ednine in 3. osebi množine in dvojine imamo tudi navezne oblike: Vse bi storil zanjo. (za-predlog+njo).
b) povratno osebni zaimek (sebe/se) sodi pravzaprav med osebne zaimke, vendar je nekaj posebnega, saj ima samo ednino, nima pa imenovalnika.
Spoznaj samega sebe.
Ni se (sebe) znal obvladati.
c) vprašalni zaimek (kdo/kaj): Z zaimkom kdo sprašujemo po osebah, je moškega spola. Z zaimkom kaj pa sprašujemo po stvareh.
d) oziralni zaimek (kdor/kar)
e) oziralni poljubnostni (kdor koli/kar koli)
f) nedoločni zaimek (Nedoločna zaimka sta kdo, ki se nanaša na osebe, in kaj, ki se nanaša na vse ostalo.Sestavljene nedoločne zaimke tvorimo iz vprašalnih s predpono –ne- kdo/ne-kaj. Nedoločni zaimki se nanašajo na osebe ali na stvari, ki jih ne moremo ali nočemo poimenovati.
Ta ima nekaj za bregom.
g) nikalni zaimek(nihče, nikdo in nič) –Zaznamujeta neobstajanje kake osebe (nihče) ali stvari(nič).
h) poljubnostni (kdó/kàj)
i) celostni (vsakdo/vse)
j) mnogostni (màrsikdó/màrsikàj)

PRIDEVNIŠKI ZAIMKI

»Ta kocka je moja, ne dam je tvojemu bratu ! Kar naj se igra s svojim avtomobilčkom. V njegovih rokah nobena igrača ni varna, vse takoj polomi.«
» Le kakšna prijateljica si ? Do zdaj smo si vse igrače izmenjavali, čeprav je res, da marsikateri deček ne zna paziti na stvari, ki niso njegove. Mojemu bratu ne smeš zameriti, saj je še majhen.«

Krepko tiskane besede so pridevniški zaimki, ki zaznamujejo svojin, vrsto, kakovost in količino. Najpogosteje zamenjujejo pridevnike ( bratov avtomobilček - njegov avtomobilček ). Razlikujemo osebne svojilne, povratne svojilne, oziralne, vprašalne, nikalne, celostne, nedoločne, poljubnostne in mnogostne pridevniške zaimke.


VAJE

I.Svojilne pridevnike nadomesti z osebnimi svojilnimi zaimki.

1. Oblekel je očetov suknjič. / 2. Na poti v šolo je srečala Majino mamo. / 3.Boštjanova soba je vedno razmetana. / 4. Alenkin, Sanjin in Marjanov trener je zelo strog. / 5. Župančičeva skrb za slovenski jezik je bila neizmerno velika.
1. Marjanov in Alenkin oče je pogosto odsoten.


II.Razlikuj med rabo osebnega svojilnega in rabo povratnega svojilnega zaimka.

1.Vrni ni ______ (moje, svoje ) kolo. / 2. Vsak človek ima __________( njegov, svoj ) prav. / 3. Pospravil je ___________ (njegovo, svojo ) omaro.
4. Zakaj nikoli ne priznaš ___________ ( tvojih, svojih ) napak ?
1. Rada se pogovarjam z/s _______________ (mojimi, svojimi ) starši.

POMNI : Za izražanje lastnine osebka v stavku uporabljamo povratni svojilni zaimek.


PRIDEVNIŠKI ZAIMKI - VAJE

Dopolni povedi z ustreznimi oblikami oziralnih zaimkov.

1. Dobil sem tak odgovor, ____________ nisem pričakoval. / 2. V hrast, pod ______________ so stali, je udarila strela. / 3. _____________ znaš, toliko veljaš.
4. Pri nas stanuje sosed, ___________ hiša je pogorela.
1. Gospodinja, ____________ živino je pasel, je bila zelo jezikava.
6. Ne poznam človeka, _____ bi bil z vsem zadovoljen.
7. Fant, s ____________ je govorila, je moj prijatelj. / 8. Knjige, _____________ smo jim jih lani posodili, so nam letos vrnili. / 9.Balon, _________ vrvica je rdeča, se je dvignil visoko pod oblake.

VII. Postavi kazalne zaimke v oklepajih v ustrezne oblike.

1. Pri ___________ (tista ) hiši zavijte na desno. / 2. Ne verjamem, da se bo strinjal s ____________ (takšen ) odgovorom. / 3. ____________ (Tolikšen ) odziva pri poslušalcih ni pričakoval nihče. / 4. Nehaj že govoriti o ___________ (oni ) fantu. / 5. Ne morem razumeti, kako si lahko zaupal ____________ ( tak ) človeku. / 6. Rekel je, naj ne verjamem _________ (oni ), ampak ____________ (ta ).


VIII. Razlikuj samostalniške in pridevniške zaimke. Razvrsti jih v dano preglednico.

Rudi je marsikoga prosil, naj mu pomaga najti njegovega očeta. / V tem trenutku vam ne bo všeč noben odgovor. / Nobeden te ne sili, da greš z nami, če nočeš. / Vsakomur med vami mora biti jasno, da ne bom spremenil svojega mnenja. / Deklica, ki ima pentljo v laseh, je moja sestra . /
Takšne lipe, kakršna raste v naši vasi, ni daleč naokoli. / Tolikšne odgovornosti nočem prevzeti nase.
IX. Določi vrsto pridevniških zaimkov.

Njegovi prijatelji so se ga začeli izogibati, ker je cenil le svoje izdelke. Včasih se je še našel kdo, ki ga je vprašal : » Kakšne barve bo zibelka ? « Odgovarjal je skopo : » Kakršne hočeš; pazi samo, da narišeš rdeče srce, ki bo odganjalo hude duhove.« Nekateri so verjeli njegovim besedam, drugi so se jim posmehovali. Ni jih prepričeval, naj mu verjamejo. Ko je radovednežu odgovoril, se je obrnil in odkorakal proti svojemu domu.

No comments: